SK-Biom

T.G. Masaryka 24
976 01-Zvolen

+421 45 5206 875
viglasky@tuzvo.sk

Napíšte nám

PROJEKTY

Projekt " BIO-Teplo " (BIO-Heat)

Informačné listy k projektu BIO-Heat: 1, 2, 3, 4

Naliehavo sú požadované alternatívne formy – nosiče energie, ktoré majú reálny predpoklad pre náhradu súčasných fosílnych palív. Spomedzi všetkých aktuálnych obnoviteľných nosičov energie (ONE), biomasa a bioenergia je považovaná za najperspektívnejší nosič energie z aspektu udržateľnosti a reálneho zabezpečenia energie pre Európu. Biomasa a jej dostupnosť nie je problém ako je to v prípade fosílnych palív, je dostatočne flexibilná, aby bola použitá v širokom rozsahu služieb, dokonca už sú k videniu úspešné a významné príklady vykurovania a chladenia na báze biopalív.

Nakoľko vykurovacie sústavy sú známe svojou vysokou energetickou náročnosťou aj v krajinách strednej a východnej Európy, použitie biomasy ako biopaliva namiesto fosílnych palív by prinieslo významné zníženie emisií v sektore energetiky v týchto krajinách, čo by ale taktiež významne prispelo k plneniu aktuálnych záväzkov EÚ. Akokoľvek to hodnotíme, súčasné využívanie biomasy ako obnoviteľnej formy energie je stále ďaleko od naplnenia zámerov, ktoré očakávame od biomasy pri jej optimálnom uplatnení v sektore energetiky. Napriek jej potenciálu, nedostatok poznatkov a skúseností v jej možnostiach uplatnenia sú medzi ďalšími významnými bariérami, ktoré sú prekážkami už dnes pri jej extenzívnejšom využití v energetike.

Preto projekt BIO-HEAT / BIOTEPLO s celým názvom “Informačná podpora využívania výmladkového lesa s krátkou rubnou dobou pre sústavy centrálneho zásobovania teplom v strednej a východnej Európe” (IEE/09/890/SI2.558326) je riešený v rámci programu Inteligentná energia pre Európu (IEE) a spolufinancuje ho Výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovatívnosť (EACI) pri Komisii EÚ. Projekt sa zameriava na informačnú podporu verejnosti a politických záujemcov, vlastníkov pôdy, ale i projektantov a prevádzkovateľov sústav centrálneho zásobovania teplom (CZT) ako potenciálneho - koncového užívateľa výmladkového lesa s krátkou rubnou dobou (KRD) a zdroja biomasy – biopaliva vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), s cieľom vytvoriť novú regionálnu sieť plantáží VLsKRD – udržateľného zdroja biomasy pre sústavy CZT.

Informačná podpora využívania výmladkového lesa s krátkou rubnou dobou pre systémy centrálneho zásobovania teplom v strednej a východnej Európe

info leták 1, 2

BIOTEPLO_WORKSOP-SEMINAR_2012.pdf (54,5 kB)